Effektbrist hanteras av myndigheter

Kortvarig elbrist, egentligen brist på effekt, kan uppstå när efterfrågan på el överstiger tillgången på el, vilket kan leda till att stamnätet kollapsar. För att förhindra detta kan Svenska kraftnät som en sista nödåtgärd minska elanvändningen genom att beordra frånkoppling ifrån delar av stamnätet. Svenska kraftnät är den myndighet som får besluta om frånkoppling vid en sådan situation.

Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist. Energimyndigheten ansvarar för att Styrelplanering genomförs.

Det är sedan kommuner och elnätsföretag som tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet. Detta prioriteringsunderlag ligger alltså till grund för Svenska kraftnät att vid en akut effektbristsituation beordra frånkoppling*

*Ovan information är från Svensk Energi om vad som gäller vid effektbrist och frånkoppling av el.

Vi har samlat de vanligaste frågor om effektbrist här


Via länken nedan kommer du till Svenska Kraftnät som förklarar mer om hur frånkoppling fungerar och vad som händer när elen inte räcker till.

Så här funkar frånkoppling