Reglerad roll 

För att skapa en harmoniserad marknad för el och naturgas arbetar det statliga organet Energimarknadsinspektionen (Ei) för att skapa lika villkor för att utnyttja ledningar och elnät. Alla elkunder skall kunna välja sin egen leverantör av el och alla elleverantörer garanteras möjlighet att leverera till kund, oavsett vem som äger elnätet.

Elnätet är däremot ett så kallat naturligt monopol, då det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga flera parallella elnät. Därför har Ei till uppgift att granska att elnätsavgifterna är rimliga och att leveransen av el sker till god kvalitet. 2012 infördes en förhandsreglering av elnätsavgifterna, vilket innebär att varje elnätsföretag har fått en ram för hur mycket intäkter man får ha under perioden 2012–2015. Intäktsramen är satt så att elnätföretagen skall få en skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.