Säkerhet vid kraftledningar

Södra Hallands Kraft arbetar året om med underhåll och förbättring av elnätet, vi värnar om säkerheten och besiktar därför alla våra luftledningar varje år med hjälp av en helikopter.
Vi underhåller våra elledningar för att så få oförutsedda fel ska ske som påverkar våra kunder och allmänheten.

Säkerhetsavstånd vid högspänningsledningar 10 kV-20 kV

Det är viktigt att någon byggnad inte befinner sig för nära en elledning, därför har vi säkerhetsavstånd alla måste följa, enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter.
Detta kan gälla byggnader, jakttorn, för högt travade ensilagebalar, virkesupplag m.m.
Det är enligt ledningsrätten även förbjudet att ändra markens utformning under ledningen. Det betyder att det är förbjudet att lägga upp jordmassor under ledningen. När jordmassor läggs upp förändras befintlig marknivå och ledningens konstruktionsförutsättningar. Det innebär att människor omedvetet kan komma innanför säkerhetsavståndet.

Vertikalt ned från kraftledningens lina ska säkerhetsavståndet vara minst 6 meter. Horisontellt ut från ledningens ytterfas är säkerhetsavståndet minst 5 meter. Det är ett absolut minimiavstånd och beroende på erfarenhet eller maskiner och verktyg kan avståndet behöva ökas. Illustrationen nedan visar säkerhetsavståndet.

När det gäller transformator på stolpe så är säkerhetsavståndet 30 meter i diameter.

För att läsa mer och utförligare om säkerheten nära elektriska ledningar så har Energiföretagen Sverige AB (www.energiforetagen.se) tagit fram broschyren nedan.
Säkerhet nära elektriska ledningar PDF