Din anslutning

Ny eller ändrad anslutning

Om du bygger nytt hus måste du ansluta dig till Södra Hallands Krafts elnät. Det gör du normalt via din elinstallatör. Din elinstallatör anmäler installationen till oss, monterar mätarskåp samt de uttag och ledningar som behövs i huset. Vi utför sedan själva elanslutningen och monterar elmätaren. Kom ihåg! Ta kontakt med en behörig elinstallatör i god tid innan bygget påbörjas.

Om du behöver förändra din anslutning gör du det också via din elinstallatör, som i sin tur sköter kontakterna med Södra Hallands kraft.

Behov av el under byggtiden

Har du behov av el under byggtiden skall en elinstallatör kontaktas. Efter anmälan förses byggplatsen med ett elskåp, som kopplas in på plats i befintligt nät som anvisas av Södra Hallands Kraft. Önskas annan anslutningsplats tillkommer en extra avgift.

Följande installationer ska anmälas till Södra Hallands Kraft innan arbeten påbörjas (normalt genom din elinstallatör)

  • Anläggning som kräver ny, ändrad eller tillfällig servis.
  • Utökning av befintliga anläggningar som medför behov av större mätarsäkring eller som innebär väsentlig effektökning i anläggningen.
  • Anläggning för elektrisk rumsuppvärmning med eleffekt överstigande 6 kW, t ex värmepump och elradiatorer.
  • Anläggning för elektrisk rumskylning överstigande 6 kW.
  • Installation av vattenvärmare av genomströmningstyp överstigande 6 kW.
  • Anläggning för lokalt producerad elenergi t ex reservkraft, kraftvärmeanläggning, vind- sol- och vattenkraftverk.
  • Installation av inmatningsenheter för mobila reservkraftaggregat.

Efter behandling skickar Södra Hallands Kraft ett installationsmedgivande.


Anslutningsavgift

Anslutningsavgifter gäller från 2024-01-01 och avser fågelvägen från närmaste befintliga nätstation. Anslutningsavgiften är en engångskostnad som utgår när du ansluter dig till eller utökar ditt  abonnemang i nätet. Det är du och din elinstallatör som avgör vilken typ av abonnemang du skall ha.

Anslutningsavgifterna grundar sig på Energimarknadsinspektionens (Ei) uppdaterade beräkningsmodell med den allmänna prisutvecklingen på kabel och arbetstid m.m. Ei har gjort genomgripande förändringar vilket i sin tur gör det svårare att ha schabloniserade avgifter för de anslutningar som har högre amperetal och längre ledningssträcka, varför dessa offereras.

Samtliga priser på sidan är exklusive moms.

Samtliga avgifter i PDF-format

Säkring 0-200 m 201-600 m 601-1200 m 1201-1800 m
16-25A 40 000 kr 40 000+342 kr/m 1 176 800+810 kr/m 2 662 800+475 kr/m 3
35A 51 200 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4
50A 60 400 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4
63A 69 300 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4
80A 82 600 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4
100 A 96 600 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4
125 A 115 700 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4
160 A 139 100 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4
Anslutningsavgifter, tillfälliga anläggningar
Anslutning av tillfälliga anläggningar (t.ex. byggström) 2 180 kr
som följs av fast anslutning 16-35A
Anslutning av övrig tillfällig anläggning (t.ex. tivoli) 16-35A 4 480 kr
Anslutning tillfällig anläggning 50A och större Offert
Hyra byggskåp 60 kr/dygn

1. Den löpande kostnaden på 342 kr/m gäller för den del av ledningen som överstiger 200 meter till 600 meter.
2. Den löpande kostnaden på 810 kr/m gäller för den del av ledningen som överstiger 600 meter till 1200 meter.
3. Den löpande kostnaden på 475 kr/m gäller för den del av ledningen som överstiger 1200 meter till 1800 meter.
4. Anslutningsavgift för dessa ledningssträckor och amperetal schabloniseras inte utan beräknas från faktisk kostnad och utförs från fall till fall.

Anslutning av tillfälliga anläggningar godkänns för maximalt ett år. Undantag görs för större byggnadsprojekt.

Uppsättning och nedtagning av mätare

Om kund så önskar demonterar vi mätaren och avslutar deras abonnemang kostnadsfritt.


Elmätare och HAN modul

Elmätare och HAN modul

De nya mätarna vi installerar i nätet under perioden 2020-2024 är av typen Kastrup Omnipower.

Kabelvisning

Kabelvisning

Ska du borra, gräva eller utföra andra markarbeten i närheten av våra elledningar eller fjärrvärmeanläggningar?

Elinstallatörer

Elinstallatörer

Södra Hallands Kraft erbjuder elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via föranmälan.nu.