Avbrottsersättning

Som kund hos Södra Hallands Kraft är du normalt berättigad till avbrottsersättning om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott på minst 12 timmar. För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen enligt tabell nedan. Den maximala ersättning du kan få är 300 procent av din årliga nätkostnad. Här nedanför finns mer information om avbrottsersättning. Har du ytterligare frågor, välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0430-480 90.

För vem gäller avbrottsersättning?

Rätten till avbrottsersättning gäller endast kunder som enligt ellagen är att betrakta som elanvändare samt är direkt anslutna till Södra Hallands Kraft. Med elanvändare avses den som tar ut el för sin användning (både konsument och näringsidkare).

När gäller avbrottsersättning?

En kund har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst 12 timmar. För vissa avbrott gäller att Södra Hallands Kraft får kännedom om avbrottet först när någon kund gör en felanmälan. Så kan vara fallet när ingen elanvändare har reklamerat ett långvarigt avbrott och den tekniska utrustningen inte heller har visat förekomsten av en sådan. Ett exempel på det är när det efter en längre tid framkommer att det varit elavbrott i ett litet antal ensligt belagda fritidshus.

Hur bestäms avbrottsperioden?

En kund har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst 12 timmar. En avbrottsperiod anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen har fungerat oavbrutet i 2 timmar.

Exempel 1:
Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar.

Exempel 2:
Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna i ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

När gäller inte avbrottsersättning?

  • En kund har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på kundens försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om avbrottet ligger utanför kontrollansvaret för det nätföretag där fel uppstod eller om avbrottet beror på fel i stamnätet.
  • Avbrottsersättning betalas inte till elanvändare som var frånkopplade då elavbrottet påbörjades.
  • Avbrottsersättning betalas inte till kunder som är anslutna till elnätet för inmatning av el.

När kan avbrottsersättning jämkas?

Avbrottsersättning får enligt ellagen jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. Ersättningen kan enligt ellagen även jämkas om skyldighet att betala avbrottsersättning är oskäligt betungande med hänsyn till de ekonomiska förhållandena hos den ersättningsskyldige.

När betalas avbrottsersättningen ut?

Avbrottsersättningen ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål, dock aldrig mer än sex månader från utgången av den månad då Södra Hallands Kraft fick eller borde fått kännedom om avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid skall Södra Hallands Kraft betala dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen.

Hur betalas avbrottsersättningen ut?

Avbrottsersättningen betalas ut i första hand genom att vi gör ett avdrag på någon eller några av dina kommande elnätsfakturor. Detta sker automatiskt, utan att du behöver göra någon anmälan.

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om kunden inte fått ersättning måste kunden göra anspråk på ersättning inom två (2) år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Avbrottsersättning och skadestånd

Avbrottsersättning påverkar inte kundens rätt att begära skadestånd. Rätten till skadestånd för konsumenter regleras i Ellagen samt i NÄT 2012 K (rev 2) och för näringsidkare i NÄT 2012 N rev och NÄT 2012 H rev. Avbrottsersättning ska dock avräknas från skadestånd som betalas på grund av samma avbrott enligt andra bestämmelser i ellagen eller i annan lag.

Om du vill ha ersättning för skador som orsakats av avbrottet vill vi att du fyller i en reklamationsanmälan där du beskriver skadan och vilka kostnader du har haft. Skicka med foton som visar skadan och eventuella kvitton.
Kom ihåg att du måste skicka in din reklamationsanmälan till oss inom två år från det att skadan på din egendom uppstod. Blanketten hittar du via länken nedan.

OBS! Blanketten behöver inte fyllas i och skickas in för att få avbrottsersättning om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varat i minst 12 timmar, den ersättningen betalas ut automatiskt.

Reklamationsanmälan

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd. Olika ersättningsbelopp gäller för avbrott längre än 0,5 dygn, 1 dygn, 2 dygn o.s.v. upp till 12 dygn (se tabellen nedan). Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300 % av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningsbeloppet beräknas som en procentsats av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst ett minibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, avrundat till närmast högre hundratal kr.
Från 1 januari 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr.