Visselblåsartjänst

Södra Hallands Kraft strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och en hög affärsetik samt driva SHK på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som berör företaget, och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Av denna anledning har vi inrättat en funktion för visselblåsning. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt göra organisationen uppmärksam på misstankar om oegentligheter. Tjänsten är ett viktigt verktyg för att minska risker och för att upprätthålla förtroende för vår verksamhet genom att vi kan identifiera och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön.
Ärenden som rapporteras kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Medarbetare ombeds att kontakta sin chef eller skyddsombud för frågor som rör missnöje på arbetsplatsen eller individärenden, eftersom dessa frågor inte kan utredas inom visselblåsartjänstens omfattning.

Anmäl via KMA-samordnare (kvalitet-, miljö, och arbetsmiljösamordnare):

E-post: visselblasare@sodrahallandskraft.se
Telefon: 0430-480 25